niedziela, 1 maja 2011

Beatyfikacja Jana Pawla II

Wezwanie do Młodych
Autor: Jan Paweł II
Odpowiedź na pytanie- dlaczego tu jestem.

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

U początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami Wielkiego Jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra: Duc in altum! - Wypłyń na głębie!

To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego miało sens praktyczny - była to propozycja, aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je Piotr i zawierzył: "Panie, (...) na Twoje słowo zarzucę sieci" (Łk 5,5). To zaś zawierzenie stało się fundamentem apostolskiej misji, jaką Chrystus przekazał mu mówiąc: "Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił" (Łk 5, 10).

Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: Wypłyń na głębie! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębie! Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego swiadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębie! - jest przy tobie Chrystus.

Sercem obejmuję każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy.

Z serca wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.Mis Amigos Jóvenes!

Al inicio del nuevo milenio, cuando seguimos gozando de los frutos del gran Jubileo, con especial fuerza nos están llegando estas palabras que el Señor Jesus dirigió en su momento a Pedro: Duc In altum! – Rema mar adentro. 

Ese llamado pronunciado a orillas del lago de Genezaret tenía un sentido práctico. Fue una propuesta para que Pedro despegara de la orilla y a pesar de su desánimo volviera a echar las redes. Al mismo tiempo tenía un profundo sentido espiritual: fue una invitación a creer. Así lo entendió Pedro y confió: „Señor, (…) si tú lo dices echaré las redes” (Lc 5, 5). Ese confiar llegó a ser el fundamento de la misión apostólica que Cristo le encomendó diciendo: No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres”  (Lc 5, 10)

Dic In altum! Hoy esas palabras de Jesús dirijo a cada uno y cada una de ustedes: Rema mar adentro! Confia a Cristo, supera la debilidad y falta de ánimo y de nuevo rema mar adentro! Descubre la profundidad de tu popio espíritu. Entra en la profundidad del mundo. Recibe la palabra de Cristo. Confia en Él e inicia la misión de tu vida. La gente de hoy necesita tu testimonio. No temas. Rema mar adentro. A tu lado está Cristo.

Todos ustedes estáis presentes en mi corazón. Sigo pidiéndole a Dios para que les llevara a la luz y fuerza del Espíritu Santo. Que la gracia de Cristo siempre les acompańe.

Les bendigo de todo mi corazón: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz